کیفیت آسانسور به چه عواملی بستگی دارد

کیفیت آسانسور به عوامل متعددی بستگی دارد و سه عامل مهم عبارتند از: جانمایی و وزنه تعادل، نحوه نصب آسانسور و کیفیت قطعات آسانسو ر که در این مقاله بصورت مختصر عوامل موثر بر کیفیت و فعالیت هایی که باعث افزایش کیفیت بهره برداری از آسانسور می شود بیان شده است. 

جانمایی و وزنه تعادل:

در طراحی یکی از عواملی که موجب  جانمایی وزنه تعادل است ، وزنه تعادل باید در قسمتی از چاه آسانسور جانمایی شود که اولا طول و عرض کابین آسانسور تناسب داشته باشد و هرزه گردهای کمتری استفاده شود، هر چه تعداد هرزه گردها کمتر باشد مطمئنا به کیفیت حرکتی مطلوب تری خواهیم رسید .

هر چه تعداد چرخ های هرزه گرد کمتر باشد طول عمر سیم بکسل آسانسور افزایش پیدا خواهد کرد و ضمنا صدای کمتری از برخورد هرزه گرد و بکسل خواهیم داشت.  جانمایی وزنه تعادل در طول محور هرزه گرد ها نیز موثر خواهد بود هر چه طول محور هرزه گردها کمتر باشد نیز کیفیت حرکت آسانسور بهتر خواهد بود، این جانمایی در زاویه محور هرزه گردها نیز اثر گذار خواهد بود هر چه زاویه محور هرزه گردها نسبت به محور ریل کابین آسانسور کمتر باشد کیفیت آسانسور مطلوب تر خواهد بود .
یکی دیگر از عواملی که در کیفیت آسانسور تاثیر گذار خواهد بود بالانس کابین آسانسور یا جانمایی دقیق ریلهای کابین می باشد، در هنگام طراحی باید به بالانس بودن کابین دقت شود ، هر چه محور ریلها در مرکز ثقل کابین باشد حرکت مطلوب تر خواهد بود لذا در برخی موارد در آسانسورهای با سرعت بالا برای بالانس  کابین آسانسور  از وزنه های بالانس برای کابین استفاده میشود.برخی نکات در مورد طراحی آسانسور ذکر شد که با رعایت انها کیفیت آسانسور مطلوب تر خواهد شد.
دومین عاملی که در کیفیت آسانسور بسیار مهم است نصب آسانسور می باشد در هنگام ریل گذاری دقت در تنظیم سر بند های ریل آسانسور بسیار مهم استبرای اینکه سر بندها درست تنظیم شود باید ابتدا براکت ها نصب شود و در جهت عمودی تراز گردد و سپس به ریل گذاری اقدام شوددر صورتی که براکتها و ریلها در یک زمان و با هم نصب گردد جوش کاری و تنش آن باعث خطا در ریل گذاری میگردد و این باعث ایجاد شوک در مسیر حرکت خواهد شدضمنا در این نوع ریل گذاری نمی توان براکتها را به جهت عمودی تراز کرد و این امر باعث میشود که بندها یا به سمت داخل و یا به سمت بیرون خطا داشته باشد در نصب هر یک از ایتم های آسانسور نباید از جوشکاری استفاده کرد زیرا تنش جوشکاری باعث خطا در نصب آسانسور میگردد و د ر نصب درب ها باید از پیچ و مهره استفاده شود تا بتوان با دقت بیشتری درب ها را تنظیم کرد .

کیفیت قطعات آسانسور

استفاده از قطعات مرغوب مثل موتور ، تابلو کنترل ، درها و ریل میتواند به شدت در کیفیت آسانسور و طول عمر آسانسور موثر باشد.  هماهنگ بودن موتور با درایو تابلو در حرکت نرم و بدون لرزش بسیار موثر می باشد.  درهای آسانسور که بیشترین اثر را در خرابی آسانسور ایفا میکند از اهمیت زیادی در از کار افتادگی آسانسور دارد لذا در انتخاب درها باید دقت کافی را داشته باشید. خوشبختانه در ایران عزیزمان تولید در ب های با کیفیت انجام شده و قابل تهیه می باشد . درب های سیماتکسان حریری بیابانی نمونه از درب های با کیفیت آسانسور می باشد. 

تناسب ریلها با سرعت آسانسور بسیار مهم است، لذا در هنگام خرید ریلها باید از ریلی استفاده شود که متناسب با سرعت کابین آسانسور باشد.استفاده از ریلهای نا مرغوب باعث لرزش و شوک در هنگام حرکت خواهد بود، پس باید در نظر داشت که خرید یک آسانسور با کیفیت مستلزم طراحی اولیه درست ، اجرای دقیق و استفاده از قطعات با کیفیت خواهد بودکه دو عامل اول ودوم باعث حرکت مطلوب و عامل سوم هم در حرکت و هم در طول عمر آسانسور موثر خواهد بود.